Avís Legal

Titularitat i finalitat del Lloc Web

Vostè ha accedit a un lloc web (d’ara endavant, “el Lloc Web”) quin nom de domini (www.casamanyaextrem.com) és de titularitat del Comerç Estripagecs Mountain Events, inscrit al Registre de Comerç del M.I. Govern, amb NRT U-802808-T, domiciliat a la carretera del Coll d'Ordino, edifici Mirador B d'Ordino (Principat d'Andorra)

La finalitat del Lloc Web és informar dels esdeveniments, les activitats i altres iniciatives del comerç Estripagecs Mountain Events (d’ara endavant, conjuntament, “les Iniciatives”).

Per a qualsevol consulta o reclamació en relació amb el Lloc Web o les Iniciatives, Estripagecs Mountain Events posa a la seva disposició el correu electrònic de contacte admin@estripagecs.com.


Acceptació dels Termes i Condicions d’ús del Lloc Web

L’accés al Lloc Web comporta la plena acceptació, per part dels seus usuaris, dels termes i condicions d’ús establerts en aquest avís legal, així com en la política de privacitat i la política de “cookies”, les quals també es troben a la seva disposició al Lloc Web (d’ara endavant, conjuntament, “els Termes i Condicions”).

Així mateix, els usuaris del Lloc Web s’obliguen a fer un ús diligent del mateix i dels continguts que s’hi contenen, d’acord amb l’establert a la legislació vigent, així com amb la bona fe i els bons costums, i sense contravenir la moral ni l’ordre públic. Per tant, entre altres, no està permès l’accés o la utilització del Lloc Web amb finalitats il·legals, pel qual, a títol merament enunciatiu i no limitatiu, resta prohibit:

  • Fer ús del Lloc Web de manera que es puguin provocar danys, interrupcions, ineficiències o defectes en el seu funcionament;
  • Fer ús del Lloc Web per a la transmissió, instal·lació o publicació de qualsevol virus, codi maliciós o altres programes o arxius perjudicials;
  • Fer ús del Lloc Web per recollir sense autorització dades de caràcter personal d’altres usuaris;
  • Accedir sense autorització a xarxes o sistemes de la informació connectats al Lloc Web, per mitjà de pirateig o falsificació, extracció de contrasenyes o qualsevol altre mitjà il·legítim;
  • Trencar, o intentar trencar, les mesures de seguretat o d’autenticació del Lloc Web o de qualsevol xarxa o sistema de la informació connectats a aquest, o les mesures de seguretat o protecció inherents als continguts del Lloc Web; o
  • Dur a terme alguna acció que provoqui una saturació desproporcionada o innecessària a la infraestructura del Lloc Web o les xarxes o els sistemes de la informació connectats al Lloc Web.

Reserva de la facultat de modificació i actualització dels Termes i Condicions d’ús del Lloc Web

Estripagecs Mountain Events es reserva la facultat d’efectuar, sense previ avís, en qualsevol moment i amb efectes immediats, les modificacions i actualitzacions periòdiques que consideri oportunes en els Termes i Condicions. Per tant, Estripagecs Mountain Events recomana als usuaris del Lloc Web que revisin els Termes i Condicions periòdicament.


Drets i posicions jurídiques sobre els continguts que integren el Lloc Web

Definició del terme “continguts”: A efectes dels Termes i Condicions, el terme “continguts” fa referència a tots els continguts que conformen el Lloc Web, entenent-se com tals, a títol merament enunciatiu i no limitatiu, el codi font, el disseny i la estructura de navegació del Lloc Web, així com els signes distintius, els vídeos, les fotografies, les il·lustracions, els gràfics, els mapes, els textos, les dades i altres informacions que s’hi mostren.

Drets i posicions jurídiques sobre els continguts: Els continguts són objecte de drets de propietat intel·lectual, drets de propietat industrial, drets d’imatge i/o altres drets o posiciones jurídiques d’anàleg contingut econòmic de titularitat d'Estripagecs Mountain Events o de tercers que li han atorgat les pertinents llicències o autoritzacions. Per tant, l’accés al Lloc Web no atorga als usuaris cap titularitat ni dret d’ús sobre els continguts (mitjançant, entre altres, la seva reproducció, distribució, comunicació pública, posada a disposició o transformació), excepte que Estripagecs Mountain Events o els tercers titulars dels drets o posicions jurídiques de què es tracti els ho autoritzin bé indicant-ho expressament al Lloc Web o mitjançant llicències o autoritzacions prèvies i per escrit a l’efecte.

Per tant, Estripagecs Mountain Events es reserva la facultat de fer ús de marques d’aigua, de dispositius tecnològics o d’altres mitjans de seguretat que permetin el rastreig o seguiment en línia dels usos no autoritzats dels continguts. I, en tot cas, Estripagecs Mountain Events es reserva la facultat d’interposar les accions legals de l’ordre civil o penal que corresponguin contra els usuaris del Lloc Web que infringeixin drets de propietat intel·lectual, drets de propietat industrial, drets d’imatge o altres drets o posicions jurídiques d’anàleg contingut econòmic que recaiguin sobre els continguts.

En cas que qualsevol usuari consideri que algun dels continguts vulnera drets o posicions jurídiques de tercers, ho haurà de notificar immediatament a Estripagecs Mountain Events pels mitjans de contacte o reclamació indicats a l’apartat “Titularitat i finalitat del Lloc Web”, per tal que aquesta entitat pugui analitzar i valorar el supòsit de què es tracti.

Dret d’exclusió: Estripagecs Mountain Events es reserva la facultat de denegar o suspendre, sense previ avís i de manera discrecional, en qualsevol moment i amb caràcter definitiu o temporal, l’accés al Lloc Web als usuaris que incompleixin els Termes i Condicions. Aquesta facultat d'Estripagecs Mountain Events és sense perjudici de les eventuals accions legals de l’ordre civil o penal que la mateixa pugui iniciar en contra dels usuaris de què es tracti.


Responsabilitat

1.- Responsabilitat dels usuaris

 • Els usuaris seran els únics responsables de prendre totes les mesures adequades per protegir els dispositius i programes informàtics associats mitjançant els quals accedeixin al Lloc Web de, entre altres, virus, codis maliciosos o altres programes o arxius perjudicials.
 • Els usuaris seran els únics responsables de l’ús que aquests facin dels continguts que es faciliten mitjançant el Lloc Web.
 • En cas que efectuïn consultes o reclamacions a Estripagecs Mountain Events pels mitjans que es preveuen a l’apartat “Titularitat i finalitat del Lloc Web”, els usuaris respondran dels danys i perjudicis que ocasionin a l'entitat o a tercers per haver facilitat dades o informacions falses o inexactes.
 • Els usuaris també seran responsables en tots aquells altres supòsits en que incompleixin els Termes i Condicions, com ara, a títol merament enunciatiu i no limitatiu, en els supòsits indicats a l’apartat “Acceptació dels Termes i Condicions d’ús del Lloc Web”.

2.- Responsabilitat d'Estripagecs Mountain Events

 • Estripagecs Mountain Events no serà responsable dels danys i perjudicis ni d’altres conseqüències que es derivin de la utilització que els usuaris facin d’aquest lloc web ni dels continguts que s’hi contenen.
 • Estripagecs Mountain Events no és responsable dels danys i perjudicis ni d’altres conseqüències que es derivin de la indisponiblitat d’aquest lloc web o dels seus continguts per motius tècnics, de seguretat, de control, d’actualitzacions o de manteniment, o per errades degudes a servidors o a tercers intermediaris o proveïdors, com ara deficiències de línies telefòniques o sobrecàrregues a Internet.
 • Estripagecs Mountain Events no és responsable dels danys i perjudicis causats als usuaris d’aquest lloc web per part de programes informàtics maliciosos, d’accions de ciberdelinqüents o d’altres intromissions il·legítimes de tercers.
 • Estripagecs Mountain Events no exerceix cap control sobre els serveis, els continguts i/o altres elements als quals els usuaris d’aquest lloc web puguin accedir a través dels dispositius tècnics d’enllaços, directoris o altres mitjans als quals es pugui accedir mitjançant aquest lloc web (com ara Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, i similars). Per tant, Estripagecs Mountain Events no és responsable de la disponibilitat tècnica, la qualitat o l’exactitud, entre altres, dels serveis, continguts i/o altres elements als quals s’hagi accedit, ni dels danys i perjudicis ni d’altres conseqüències que es produeixin com a resultat del seu ús. En cap cas, l'existència dels referits accessos pressuposa l’existència d’acords amb els titulars o responsables dels serveis, continguts o altres elements de què es tracti, ni la recomanació, promoció o identificació d'Estripagecs Mountain Events amb aquests.
 • Els Usuaris que decideixin visitar i/o utilitzar qualsevol dels Enllaços de Tercers, ho faran pel seu compte i risc, i hauran de prendre les mesures de protecció oportunes.
 • Sense perjudici de l’anterior, en cas que qualsevol usuari consideri que mitjançant algun dels dispositius tècnics d’enllaços, directoris o altres mitjans als quals es pugui accedir mitjançant aquest lloc web es vulneren drets o posicions jurídiques de tercers, ho haurà de notificar immediatament a Estripagecs Mountain Events pels mitjans de contacte o reclamació indicats a l’apartat “Titularitat i finalitat d’aquest lloc web”, per tal que aquesta entitat pugui analitzar i valorar el supòsit de què es tracti.
 • Estripagecs Mountain Events pot, temporal o definitivament, interrompre l’accés a aquest lloc web, en cas que aquesta no pugui o simplement no vulgui seguir explotant aquest lloc web; en aquests casos, l’accés dels usuaris es cancel·larà de manera immediata sense que els usuaris puguin requerir responsabilitats a Estripagecs Mountain Events.
 • Així mateix, Estripagecs Mountain Events es reserva el dret, en qualsevol moment i sense previ avís als usuaris, de modificar qualsevol contingut d’aquest lloc web, o d’actualitzar o corregir errors o inexactituds.
 • Sempre i quan no contradigui l’establert per la legislació vigent, en cas que, eventualment, Estripagecs Mountain Events fos considerada responsable per danys i perjudicis envers usuaris d’aquest lloc web, la responsabilitat de l'entitat es limitarà als danys i perjudicis certs, reals i concrets.
 • No obstant l’anterior, Estripagecs Mountain Events no es responsabilitzarà en cap cas dels danys i perjudicis ni d’altres conseqüències que es derivin de l’incompliment dels Termes i Condicions per part dels usuaris.

Autorització d’enllaços

Qualsevol enllaç de tercers envers aquest lloc web anirà dirigit a la seva pàgina principal, quedant expressament prohibits els enllaços profunds, l’entramat i qualsevol altre aprofitament dels continguts d’aquest lloc web per part de tercers no autoritzats prèviament per escrit per Estripagecs Mountain Events.

Així mateix, Estripagecs Mountain Events prohibeix la creació d’enllaços envers aquest lloc web des d’altres llocs web amb continguts que siguin contraris a la llei, la bona fe, els bons costums, la moral o l’ordre públic.


Legislació aplicable i jurisdicció

Els Termes i Condicions es regiran per la legislació andorrana.

Els usuaris d’aquest lloc web es sotmeten a la jurisdicció andorrana, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que, conforme a Dret, els pogués correspondre.

L’anterior és sense perjudici que, per raó de la condició de consumidor d’un usuari, per imperatiu legal pugui ser aplicable una altra legislació i/o jurisdicció.

 

Darrera actualització: 15 de març de 2022

No et perdis ni un detall!

No enviem correu brossa! Llegeix la nostra política de privacitat per a més informació.